VEIKLA

Tauragės rajono Pedagoginė psichologinė tarnyba - savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri, sutikus tėvams ( ar vaiko globėjams), įvertina asmens specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą ir teikia pedagoginę psichologinę pagalbą vaikams, tėvams ( ar vaiko globėjams), švietimo ir vaikų globos įstaigoms.

 

Pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos tikslas - teikti pedagoginę psichologinę pagalbą rajono vaikams, jų tėvams, mokytojams, didinti specialiųjų poreikių vaikų ugdymo(si) veiksmingumą, sudaryti prielaidas pozityviai vaiko socializacijai ir pilietinei brandai.

Pagalbos teikimo formos ir rūšys:
Individualus darbas su mokiniu – konsultavimas, pedagoginių problemų sprendimas;
Darbas su grupe – bendravimo įgūdžių ugdymas;
Darbas su mokyklos bendruomene – darbas su mokytojais, saugios aplinkos kūrimas;
Konsultavimas – mokinio, mokinių grupės, mokytojų, tėvų, siekiant išspręsti mokymosi bei socialinės adaptacijos problemas;
Tyrimų/ įvertinimų organizavimas ir pravedimas;
Individualių užsiėmimų pravedimas.

TARNYBOS DIREKTORĖ

LINA VISOCKIENĖ

Tel.: (8446) 71511

El. paštas: tauregeppt@gmail.com

 

RAŠTINĖS (ARCHYVO) VEDĖJA

DANGUOLĖ

Tel.: (8446) 71511

 El. paštas: taurageppt@gmail.com

SPECIALISTAI

 VIDA BARACEVIČIENĖ

 logopedė ekspertė

vida.baraceviciene@gmail.com

 LINA VISOCKIENĖ

 specialioji pedagogė

taurageppt@gmail.com

VAIDA ALIŠAUSKAITĖ

psichologė